• Moongphali ki Kadi
  • Khatti Mithi Watermelon Curry
  • Pistewaale Makhane aur Paneer
  • Kashmiri Mirch Aloo
  • Kadu Khus Khus ka Halwa
  • Samak ke Chawal
  • Kela & Paneer Balls
  • Saboodana Khichri
  • Samak ki Tikkis
  • Vrat ki Roti
  • Navratri Salad.